หน้าแรก ประกาศสอบ ประกาศสอบ ตม. 1,000 อัตรา

ประกาศสอบ ตม. 1,000 อัตรา

นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สาย ตม. มาแล้ว

1,000 อัตรา  อายุ 18-35 ปี  สูง 150 ขึ้นไป

วุฒิ ม.6/ปวช./กศน.  ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ

สายตาสั้น/ยาว/เอียง จะโสดหรือไม่โสด ก็สมัครได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 8 มี.ค.62)

3.ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

4.ผู้หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก

5.ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็น โรคอ้วน (อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ)

6.วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันที่ 8 มี.ค.62 ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้!!

7.มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ (ข้อใดข้อหนึ่ง)

 • TOEIC       495 คะแนน
 • TOEFL IBT  60 คะแนน
 • CU-TEP      60 คะแนน
 • IELTS       4.5 คะแนน
 • ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 (240 คะแนน) หรือระดับ 4-6 (180 คะแนน)
 • ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด
 • คะแนนภาษา ต้องไม่หมดอายุ ภายในวันที่ 8 มี.ค.62 
 • ***มีคะแนนภาษาตามข้อ 7 ไม่ต้องสอบรอบที่ 1 รอสอบรอบที่ 2 รอบที่ 3 เลย 

8.กรณี ไม่มีคะแนนตามข้อ 7 สมัครได้ โดย สตม. จะจัดสอบภาษาอังกฤษเองในการสอบรอบที่ 1

 

ไม่รับผู้ชาย ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้

 • 1.ต้องไปเกณฑ์ทหาร เม..2562
 • 2.เกณฑ์ทหาร จับได้ใบแดงต้องไปเป็นทหารเกณฑ์
 • 3.เป็นทหารเกณฑ์ ปลดหลังวันที่ 15 ..2562 (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)
 • 4.ผ่อนผันทหาร
 • 5.หนีทหาร ยังไม่ได้เกณฑ์ทหาร

 

ผู้ชาย ที่ไม่มีภาระทางทหารนี้ สมัครได้

 • 1.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
 • 2.เป็นทหารเกณฑ์ ปลดภายในวันที่ 15 ..2562

 

การสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 3 รอบ

สอบรอบที่ 1

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) 

 • วิธีการฟัง(Listening) การอ่าน(Reading) และการสนทนา(Conversation)
 • คำทักทาย การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 • การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง
 • การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • 100 ข้อ เป็นการฟัง 40 ข้อ การอ่าน 60 ข้อ 
 • ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% จึงถือว่าผ่านการสอบรอบที่ 1
 • กรณีมีคะแนนภาษาแล้ว TOEIC ,TOEFL IBT ,CU-TEP ,IELTS ฯลฯ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  ไม่ต้องสอบรอบที่ 1 ไปสอบรอบที่ 2 ได้เลย

*** หมายเหตุ จะไม่นำคะแนนรอบที่ 1 ไปรวมกับคะแนนรอบที่ 2 รอบที่ 3 (เป็นแบบน็อคเอาท์ ผ่านเข้ารอบต่อไป ไม่ผ่าน “ตก” )

 

สอบรอบที่ 2 (สอบวันที่ 20 พ.ค.62 เวลา 13.30-16.30 น.)

ปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 

 • 1.ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
 • 2.ภาษาไทย 15 ข้อ
 • 3....คนเข้าเมือง พ..2522 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 50 ข้อ
 • 4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ..2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 15 ข้อ
 • 5.สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ
 • 6.ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
 • 7....ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ 10 ข้อ
 • 8.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 10 ข้อ
 • ต้องได้ คะแนนวิชาส่วนที่ 1 (ตามข้อ 1 และข้อ 2) รวมกันไม่น้อยกว่า 60% และต้องได้ คะแนนวิชาส่วนที่ 2 (ตามข้อ 3 ถึงข้อ 8) รวมกันไม่น้อยกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน

เรียงลำดับตามคะแนน จากมากไปน้อย 

กรณี คะแนนเท่ากัน

 • คนที่ได้คะแนนสอบรอบที่ 3 มากกว่า อยู่ลำดับสูงกว่า
 • ถ้าตามข้อ 1 เท่ากัน คนที่ได้คะแนนวิชาตามข้อ 3 ถึง 8 รวมกันมากกว่า อยู่ลำดับสูงกว่า
 • ถ้าตามข้อ 2 เท่ากัน คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทยมากว่า อยู่ลำดับที่สูงกว่า
 • ถ้าตามข้อ 3 เท่ากัน ให้คนที่สมัครสอบและชำระเงินก่อน อยู่ลำดับที่สูงกว่า
 • การนับลำดับ นับจากการสมัครสอบ+ชำระเงิน ในการสอบรอบที่ 2

***ตัวจริง 1,000 คน สำรอง 300 คน รวมเป็น 1,300 คน

 

สอบรอบที่ 3

 • 1.ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ มีเกณฑ์ คือผ่านและไม่ผ่าน
 • 2.สอบสัมภาษณ์ มีเกณฑ์ คือผ่านและไม่ผ่าน”  [ ที่ผ่านมา ตม. สัมภาษณ์เป็น “ภาษาไทย” ]
 • 3.การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต มีเกณฑ์ คือผ่านและไม่ผ่าน

  

การสมัครสอบรอบที่ 1  [มี 2 ขั้นตอน]

1.สมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น www.Immigration-thai.com
 • ระบบเปิดรับสมัครวันที่ 14 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น.
 • ปิดรับสมัคร 8 มี.ค.2562 เวลา 15.00 น.
 • ทุกคนทั้งที่มีคะแนนภาษาฯ และยังไม่มีคะแนนภาษาต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ต

2.มาสแกนลายนิ้วมือ 

 • เมื่อสมัครทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ต้องเดินทางไปสแกนลายนิ้วมือ 11 ศูนย์ + ยื่นคะแนนภาษา + เอกสารอื่น ๆ
 • เริ่มสแกนได้ วันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 8 มี.ค.62 ในวันเวลาราชการ
 • ควรแต่งกายไปสแกนลายนิ้วมือด้วยชุดสุภาพ เพราะเป็นสถานที่ราชการ
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตแล้ว จะมาสแกนลายนิ้วมือวันไหนก็ได้ ภายในวันที่ 8 มี.ค.62 เวลา 15.00 น. (ในวันเวลาราชการ)

เอกสารที่ต้องนำไปยื่น ในวันสแกนลายนิ้วมือ

 • 1.บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่รัฐออกให้ ที่มีภาพถ่าย
 • 2.ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความระบุว่าสำเร็จการศึกษา และวันที่สำเร็จการศึกษา + สำเนา (ต้องจบภายในวันที่ 8 มี.ค.62)
 • 3.ยื่นหลักฐานคะแนนภาษาฯ (กรณี ยังไม่มีคะแนนภาษาฯ ให้ยื่นหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายการทดสอบภาษาอังกฤษ ตม. แทน ใบ Pay in จากธนาคารออมสิน)
 • 4.หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานทางทหาร ,การเปลี่ยนชื่อสกุล + สำเนา
 • คนที่ยังไม่มีคะแนนภาษาฯ ต้องสมัครสอบภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดย ตม. เสียค่าสมัคร 300 บาท (คนที่มีคะแนนภาษาฯ แล้วไม่ต้องเสีย)
 • คนที่มีคะแนนภาษาฯ แล้ว ต้องยื่นคะแนนภายในวันที่ 8 มี.ค.2562 พร้อมกับการสแกนลายนิ้วมือ

11 ศูนย์ที่รับสแกนลายนิ้วมือ หลังจากที่สมัครทางอินเตอร์เน็ตแล้ว

 • 1.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู กทม.
 • 2.กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม.
 • 3.กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ
 • 4.ตม.จว.นครปฐม
 • 5.ตม.จว.ชลบุรี
 • 6.ตม.จว.นครราชสีมา
 • 7.ตม.จว.อุดรธานี
 • 8.ตม.จว.เชียงใหม่
 • 9.ตม.จว.นครสวรรค์
 • 10.ตม.จว.กระบี่
 • 11.ตม.จว.สงขลา
 • เมื่อสมัครทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ทุกคนต้องเดินทางไปสแกนลายนิ้วมือ ตาม 11 ศูนย์ ข้างต้นที่ใกล้บ้าน (เลือกไปสแกนเพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น) รับสแกนแค่ 11 ศูนย์เท่านั้น ที่อื่นไม่รับสแกน

 

การสมัครสอบ รอบที่ 2  [ ภาควิชาการ 150 ข้อ ]

หลังจากประกาศผลสอบที่ 1 ภาษาอังกฤษ ตม. หรือคนที่มีคะแนนภาษาฯ แล้ว

 • ที่เว็บไซต์ www.Immigration-thai.com
 • พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินจากระบบ กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์ 
 • ชำระค่าสมัคร 550 บาท  ในวันที่ 11 -30 เม.ย.62 
 • ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 • เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว จึงจะมีสิทธิ์สอบรอบที่ 2

 

สถานที่สอบ

 • สอบรอบที่ 1 ภาษาอังกฤษ ตม. สอบที่ .ราม 
 • สอบรอบที่ 2 ภาควิชาการ สอบที่ .ราม ,มธ.รังสิต หรือสถานที่อื่นใน กทม. หรือปริมณฑล(ถ้ามี)
 • สอบรอบที่ 3
 • ตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลตำรวจ
 • ทดสอบสุขภาพจิตที่ มธ.ศูนย์รังสิต
 • สัมภาษณ์ที่ สโมสรตำรวจ

 

กำหนดการที่สำคัญ

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 ..62 เวลา 10.00 . ถึงวันที่ 8 มี..62 เวลา 15.00 .
 • ทุกคนต้องสมัคร ไม่ว่าจะมีคะแนนภาษาฯ หรือไม่ก็ตาม

สอบรอบที่ 1 ภาษาอังกฤษ ตม. (สำหรับคนที่มีคะแนนภาษาฯ แล้ว ไม่ต้องสอบ ไปสอบรอบที่ 2)

 • ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 21 มี..62
 • สอบภาษาอังกฤษ วันที่ 28-30 มี..62 (สอบแค่วันเดียว แต่กำหนดไว้ 3 วัน เพราะอาจมีคนสมัครสอบเยอะ สอบมีรอบเช้า 10.00-12.00 น. และรอบบ่าย 14.00-16.00 น. แต่ละคนจะสอบเพียงรอบเดียวเท่านั้น จะทราบว่าสอบวันไหน รอบไหน ในวันที่ 21 มี.ค.62)
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ 10 เม..62

สอบรอบที่ 2 ภาควิชาการ 150 ข้อ

 • ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 10 ..62
 • สอบวันจันทร์ที่ 20 ..62 เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 31 ..62

สอบรอบที่ 3

 • สอบสัมภาษณ์ 
 • ประกาศผลสอบ รอบสุดท้าย 2 ส.ค.62

 

การบรรจุและแต่งตั้ง

 • ไม่รับโอนจากบุคคลที่เป็นข้าราชการ (สอบได้ ต้องลาออกจากต้นสังกัดเดิม)
 • บรรจุเป็นข้าราชการ 15 ส.ค.62
 • เลือกตำแหน่งที่ลงทำงาน ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ (จะแจ้งเมื่อสอบติด)
 • ทำงาน 4 ปี สามารถย้ายไปตำแหน่งอื่นได้
 • มีการฝึกอบรมสั้น ๆ เมื่อสอบติดทาง ตม. จะแจ้งรายละเอียดและสถานที่อบรม

 

ประกาศสอบ ตม. 1,000 อัตรา


กรณี อ่านประกาศด้านบนแล้วมีคำถามสงสัย 

 • สอบถามที่ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 • โทร. 02 287 2012

 

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

1.ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการสมัคร 

 

2.สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น ที่เว็บ คลิกเลย www.immigration-thai.com/people/application.php

 

อธิบายวิธีการสมัครสอบ ตม. แบบละเอียด + คำถามที่น่าสนใจ

 


 

ตรวจสอบวันเวลา สถานที่สอบอังกฤษ ตม. รอบที่ 1

 


 

ผลคะแนน ภาษาอังกฤษ ตม. รอบที่ 1 [บุคคลภายนอก]

 


 


 

ประกาศผลสอบ ตม. 1,000 อัตรา

 

ปล. ไม่พลาดข่าวการสอบ ตม. ติดตามได้ทางเว็บไซต์นายร้อย คลิกเลย www.Nine100.com