หน้าแรก ประกาศสอบ นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สาย ตม. เปิดรับ 1,000 อัตรา!!

นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สาย ตม. เปิดรับ 1,000 อัตรา!!

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม.
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม.

นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สาย ตม. มาแล้ว

1,000 อัตรา  อายุ 18-35 ปี  สูง 150 ขึ้นไป

วุฒิ ม.6/ปวช./กศน.  ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ

สายตาสั้น/ยาว/เอียง จะโสดหรือไม่โสด ก็สมัครได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)

3.ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

4.ผู้หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก

5.ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็น โรคอ้วน (อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ)

6.วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ) ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้!!

7.มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ (ข้อใดข้อหนึ่ง)

 • TOEIC       495 คะแนน
 • TOEFL IBT  60 คะแนน
 • CU-TEP      60 คะแนน
 • IELTS       4.5 คะแนน
 • ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 (240 คะแนน) หรือระดับ 4-6 (180 คะแนน)
 • ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด
 • มีคะแนนภาษาตามข้อ 7 ไม่ต้องสอบรอบที่ 1 รอสอบรอบที่ 2 รอบที่ 3 เลย (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)

8.กรณี ไม่มีคะแนนตามข้อ 7 สมัครได้ โดย สตม. จะจัดสอบภาษาอังกฤษเองในการสอบรอบที่ 1

 

ไม่รับผู้ชาย ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้

 • 1.ต้องไปเกณฑ์ทหาร เม..2562
 • 2.เกณฑ์ทหาร จับได้ใบแดงต้องไปเป็นทหารเกณฑ์
 • 3.เป็นทหารเกณฑ์ ปลดหลังวันที่ 15 ..2562 (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)
 • 4.ผ่อนผันทหาร
 • 5.หนีทหาร

 

ผู้ชาย ที่ไม่มีภาระทางทหารนี้ สมัครได้

 • 1.ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • 2.เป็นทหารเกณฑ์ ปลดภายในวันที่ 15 ..2562 (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)

 

การสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 3 รอบ

สอบรอบที่ 1

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน

 • วิธีการฟัง(Listening) การอ่าน(Reading) และการสนทนา(Conversation)
 • คำทักทาย การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 • การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง
 • การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% จึงถือว่าผ่านการสอบรอบที่ 1

*** หมายเหตุ จะไม่นำคะแนนรอบที่ 1 ไปรวมกับคะแนนรอบที่ 2 รอบที่ 3 (เป็นแบบน็อคเอาท์ ผ่านเข้ารอบต่อไป ไม่ผ่าน “ตก” )

 

สอบรอบที่ 2

ปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน

 • 1.ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
 • 2.ภาษาไทย 15 ข้อ
 • 3....คนเข้าเมือง พ..2522 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 50 ข้อ
 • 4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ..2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 15 ข้อ
 • 5.สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ
 • 6.ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
 • 7....ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ 10 ข้อ
 • 8.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 10 ข้อ
 • ต้องได้ คะแนนวิชาส่วนที่ 1 (ตามข้อ 1 และข้อ 2) รวมกันไม่น้อยกว่า 60% และต้องได้ คะแนนวิชาส่วนที่ 2 (ตามข้อ 3 ถึงข้อ 8) รวมกันไม่น้อยกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน

เรียงลำดับตามคะแนน จากมากไปน้อย 

กรณี คะแนนเท่ากัน

 • คนที่ได้คะแนนสอบรอบที่ 3 มากกว่า อยู่ลำดับสูงกว่า
 • ถ้าตามข้อ 1 เท่ากัน คนที่ได้คะแนนวิชาตามข้อ 3 ถึง 8 รวมกันมากกว่า อยู่ลำดับสูงกว่า
 • ถ้าตามข้อ 2 เท่ากัน คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทยมากว่า อยู่ลำดับที่สูงกว่า
 • ถ้าตามข้อ 3 เท่ากัน ให้คนที่สมัครสอบและชำระเงินก่อน อยู่ลำดับที่สูงกว่า

***ตัวจริง 1,000 คน สำรอง 300 คน รวมเป็น 1,300 คน

 

สอบรอบที่ 3

 • 1.ตรวจสอบประวัติ มีเกณฑ์ คือผ่านและไม่ผ่าน
 • 2.สอบสัมภาษณ์ มีเกณฑ์ คือผ่านและไม่ผ่าน”  [ ที่ผ่านมา ตม. สัมภาษณ์เป็น “ภาษาไทย” ]
 • 3.การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต มีเกณฑ์ คือผ่านและไม่ผ่าน

 

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

 

สถานที่สอบ

 • สอบรอบที่ 1 .ราม (หัวหมาก บางนา)
 • สอบรอบที่ 2 .ราม (หัวหมาก บางนา) ,มธ.รังสิต หรือสถานที่อื่นใน กทม.
 • สอบรอบที่ 3 โรงพยาบาลตำรวจ และสโมสรตำรวจ

 

กำหนดการที่สำคัญ

 • สมัครได้ตรั้งแต่ วันที่ 14 ..62 เวลา 10.00 . ถึงวันที่ 8 มี..62 เวลา 15.00 .

สอบรอบที่ 1

 • ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 21 มี..62
 • สอบภาษาอังกฤษ วันที่ 28-30 มี..62
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ 10 เม..62

สอบรอบที่ 2

 • ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 10 ..62
 • สอบวันที่ 20 ..62
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 31 ..62

สอบรอบที่ 3

 • สอบสัมภาษณ์ 
 • ประกาศผลสอบ รอบสุดท้าย 2 ส.ค.62

 

การบรรจุและแต่งตั้ง

 • บรรจุเป็นข้าราชการ 15 ส.ค.62
 • เลือกตำแหน่งที่ลงทำงาน ตามคะแนน
 • ทำงาน 4 ปี สามารถย้ายไปตำแหน่งอื่นได้

 


 ตม. ประกาศเป็นทางการแล้ว รับสมัคร 14 ก.พ.2562 – 8 มี.ค.2562 รายละเอียด คลิก ประกาศสอบตำรวจ ตม. 2562

 


 

ตรวจสอบวันเวลา สถานที่สอบอังกฤษ ตม. รอบที่ 1

 


 

 

ปล.1 ไม่หวงข้อมูลครับ แต่หากนำไปใช้ ขอให้เครเดิต Nine100.com นะครับ

ปล.2 เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว เพื่อรอรับข้อสอบ ตม. คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561