หน้าแรก วุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ตำรวจ รวมกฎหมายและระเบียบ ที่ออกสอบ ตม.

รวมกฎหมายและระเบียบ ที่ออกสอบ ตม.

เปิดรับสมัคร-ตม-60

การสอบนายร้อย ตม. บุคคลภายใน ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตม.

 • คะแนนภาษาอังกฤษ ตม. 60 คะแนน
 • ยกเลิก การยื่นผลคะแนน TOEIC ,TOEFL IBT ,CU-TEP และ IELTS ตัวเก่า และใช้ตัวใหม่ตามหนังสือด้านล่าง
 • ประกาศยกเลิก ลงวันที่ 3 ธ.ค.2561
 • จะมีการสอบภาษาอังกฤษ ตม. อีกครั้งวันที่ 26 ม.ค.2562
 • หลักเกณฑ์นี้ จะใช้กับบุคคลภายใน(ที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว) และบุคคลภายนอก(ที่ยังไม่เป็นตำรวจ)

 

 


สรุปเนื้อหา ตามประกาศใหม่


1.คะแนนภาษาอังกฤษ 

 • 1.ภาษาอังกฤษ ตม. 60 คะแนน 
 • 2.TOEIC 495 คะแนน 
 • 3.TOEFL IBT 60 คะแนน 
 • 4.CU-TEP 60 คะแนน 
 • 5. IELTS 4.5 คะแนน

คะแนนภาษาอังกฤษ อย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 1-5 ที่ยังไม่หมดอายุ (เหมือนประกาศเดิม)


2.ภาษาจีน (HSK)

 • ระดับ 3 คะแนน 240
 • ระดับ 4 คะแนน 180


3.ภาษาอื่นๆ

 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาอื่นตามที่ สตม. กำหนด
 • คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด

คะแนนภาษาอังกฤษคงเดิม เพิ่มเติมภาษาจีน และภาษาอื่นๆ

 


 

วิชาที่ใช้สอบนายร้อย ตม. บุคคลภายใน

1.สายบัญชี

 • 1.หลักการบัญชีทั่วไป
 • 2.มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
 • 3.คณิตศาสตร์
 • 4.ภาษาไทย
 • 5.พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • 6.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ,กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ,กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
 • 7.ภาษาอังกฤษ

2.สายอำนวยการ

 • 1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556
 • 2....คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • 3.ทักษะงานอำนวยการ (ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล+แผนและยุทธศาสตร์+ส่งกำลังบำรุง+งบประมาณ+ระเบียบพัสดุ+กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ+ความรู้พื้นฐานของระเบียบงานการเงิน+ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ+สารสนเทศสำนักงาน Wprd Excel Powerpoint+การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย+Social Media+เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่)
 • 4.คณิตศาสตร์
 • 5.ภาษาไทย
 • 6.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ,กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ,กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
 • 7.ภาษาอังกฤษ

3.สายป้องกันปราบปราม

 • 1....คนเข้าเมือง พ.ศ.2547 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • 2..วิ.อาญา
 • 3..อาญา
 • 4.กฎหมายลักษณะพยาน
 • 5.คณิตศาตร์
 • 6.ภาษาไทย
 • 7.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ,กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ,กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
 • 8.ภาษาอังกฤษ

 

Download กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ออกสอบ นายร้อย ตม. บุคคลภายใน

1.พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

2.บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

3.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

4.ประมวลกฎหมายอาญา

5.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

6.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556

7.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

8.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547

9.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

10.ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556

11.มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561

***กฎหมายและระเบียบทั้ง 11 ตัวสีน้ำเงินด้านบน กด Download ได้เลยครับ Update ล่าสุดจากกฤษฎีกา และราชกิจจานุเบกษา!!

 


 

สำหรับตำรวจที่ทำงาน และไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือ แต่อยากเป็นนายร้อย ตม.

กว่า 14 ปีแล้วที่ ตม. ไม่เปิดสอบภายในเป็นนายร้อย ปีนี้เปิดรับมากถึง 163 อัตรา ทั้งสายบัญชี อำนวยการ และป้องกันปราบปราม

ตำรวจต้องเข้าเวร ทำงานไม่เป็นเวลา และโดนภารกิจต่างๆ ทำให้เหลือเวลาอ่านหนังสือน้อยมาก เนื้อหาก็เยอะ อ่านไป สงสัย ก็ไม่ให้ถาม เวลาสอบก็ใกล้เข้ามาแล้ว

จะเดินทางไปติวก็เหนื่อย หาแลกเวรก็ยาก ค่าใช้จ่ายสูง ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็หาที่เรียนยากอีก (แถมราคาแพงมาก)


วันนี้ เรามี iCourse ติวออนไลน์

เรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้ ย้อนกลับมาดูได้ตลอด เหมาะกับตำรวจผู้รักความก้าวหน้า

 

รูปแบบการเรียน iCourse

 • เรียนในกลุ่มลับ Facebook ที่ต้องเชิญเข้าเท่านั้น
 • สอบถามครู ผู้สอนได้ตลอด 24 ชม. จนกว่าจะเข้าใจ 
 • เหมาะกับอาชีพตำรวจ ที่ไม่ค่อยมีเวลา (ย้อนกลับมาดูได้ตลอด วันที่พักเวร )
 • เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ สะดวกสบายสุดๆ (ไม่ต้องลา หรือหาแลกเวร และเดินทางไปติวให้เหนื่อย)
 • เรียนได้ตลอดชีวิต กลุ่มติวเป็นสมบัติของผู้เรียน ไม่มีการลบ (หรือจนกว่า Facebook จะปิดตัวลง)

 

สิ่งที่จะได้รับ

 • บทเรียนในรูปแบบ VDO ความคมชัดระดับ HD
 • เนื้อหาครอบคลุมที่ออกสอบกว่า 90% (สรุปแต่ที่ออกสอบมาให้)
 • มี Live สด (ไว้ตอบคำถาม ที่ค้างคาใจ)
 • สอบถามครู ผู้สอนได้ตลอด 24 ชม.
 • มีคู่มือติววิชาคณิต ไทย อังกฤษ จัดพิมพ์อย่างดี ด้วยกระดาษถนอมสายตา(ทำให้ไม่ล้า และปวดตาเวลาอ่าน) จัดส่งแบบด่วนพิเศษ ส่งตรงถึงมือคุณ
 • เอกสารวิชาอื่นเป็น PDF เนื่องจาก สตม. มีการเปลี่ยนขอบเขตการสอบ จึงต้อง Update ล่าสุด
 • มีข้อสอบให้ฝึกทำมากกว่า 1,000 ข้อ!! (การทำข้อสอบบ่อยๆ คือ หนทางสู่การสอบติด)


ตารางเรียน

 • วิชาพื้นฐาน คณิต ไทย อังกฤษ เริ่มเรียนวันที่ 20 ธ.ค. จนถึงวันสอบ
 • วิชาเฉพาะสายงาน เริ่มเรียนวันที่ 1 ม.ค. จนถึงวันสอบ
 • ย้อนกลับมาเรียนได้ตลอด ตามเวลาที่ว่าง และสอบถามย้อนหลังได้ตลอด 24 ชม.


สายที่เปิดติว

 • 1.สายบัญชี (สอนทุกวิชาที่ใช้สอบ)
 • 2.สายอำนวยการ (สอนทุกวิชาที่ใช้สอบ ยกเว้นวิชาทักษะงานอำนวยการ จะมี PDF ให้)
 • 3.สายป้องกันปราบปราม (สอนทุกวิชาที่ใช้สอบ)

 

ราคาคอร์สติว

 • ราคา 5,900 บาท
 • รับส่วนลดพิเศษ จากราคาปกติ 5,900 เหลือเพียง 4,870 เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 14 ธ.ค. (หลังจากนั้นจะปรับราคาขึ้น หรือคอร์สติวอาจเต็มก่อน)
 • รับจำกัด ต้องการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อให้สอบติดมากที่สุด!!

 

3 วิธีง่ายๆ ในการสมัครติว

 • 1.โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย เลขที่ 004-138-2481(จินดามณี สีเสื้อ)
 • 2.ส่งหลักฐานการโอนเงินทาง inbox หรือปุ่ม Send to Messenger
  ติว นายร้อยตำรวจ 2560
 • 3.จะมีทีมงานตอบกลับและเชิญเข้ากลุ่มติวทันทีผลงานที่ผ่านมา

 • สอบได้ที่ 1 สายอำนวยการ รอบล่าสุด (บุคคลภายนอก ซึ่งมีผู้เข้าสอบหลายแสนคน)
 • สอบติดสาย ตม. 15 คน มากที่สุดในประเทศไทย ในการติวออนไลน์ (บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นสายที่อัตราการแข่งขันสูงที่สุด)

 

นายร้อยภายใน หลังจากรุ่น 7,000/1-3 ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเปิดอีก

ตม.ไม่สอบภายในมา 14 ปี พลาดรอบนี้ ไม่รู้อีกกี่สิบปี จะมีสอบอีก!!

ลงทุนในความรู้ คือ การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด  ” สอบติด  ชีวิตเปลี่ยน “

อย่าปล่อยให้โอกาสในการเป็นนายร้อย หลุดลอยไป!!

 

ปล.รับจำนวนจำกัด จะได้ดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน เต็มแล้วเต็มเลย ไม่รับเพิ่มในทุกกณี (ราคาแบบนี้ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว)


ปล.2 คอร์สนี้ กล้าการันตี “เรียนไม่เข้าใจ คืนเงิน 100%”
(ไม่มีอะไรต้องเสี่ยง)
ต้องการคอร์สติว คลิก Send to Messenger แล้วพิมพ์ว่า “ตม.”ติว นายร้อยตำรวจ 2560