หน้าแรก วุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ตำรวจ นายร้อยตำรวจ สอบสวน อนุมัติแล้ว 1,000 อัตรา !!

นายร้อยตำรวจ สอบสวน อนุมัติแล้ว 1,000 อัตรา !!

นายสิบตำรวจ-อำนวยการ-2561
นายสิบตำรวจ-อำนวยการ-2561

นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน อนุมัติแล้ว 1,000 อัตรา

ติดยศ ร้อยตำรวจตรีหญิง [ ร.ต.ต.หญิง ] หรือ ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ]

ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่ สอบสวน 

อัตราเงินเดือน 15,920 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท รวมเงินเดือนเริ่มต้น 27,920 บาท

อยู่ตำแหน่งสอบสวน 4 ปี สามารถขอย้ายที่ทำงานและย้ายสายงานได้

 

นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 1,000 อัตรา แบ่งเป็น

 1. บุคคลภายนอกเพศหญิง [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] จำนวน 500 อัตรา
 2. บุคคลภายนอกเพศชาย  [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] จำนวน 250 อัตรา
 3. บุคคลภายใน หญิง/ชาย [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] จำนวน 250 อัตรา

 

วุฒิที่รับ

 • บุคคลภายนอก [คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] เนติบัณฑิต+นิติศาสตร์บัณฑิต [ ต้องมีทั้ง 2 วุฒิ ไม่รับนิติศาสตร์อย่างเดียว ]
 • บุคคลภายใน [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] นิติศาสตร์บัณฑิต และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หรือมาปฏิบัติหน้าที่ราชการจริงในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน โดยมีอายุงานหรือประสบการณ์ในหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

ตำแหน่งที่บรรจุ

 • ติดยศ ร้อยตำรวจตรีหญิง [ ร.ต.ต.หญิง ] หรือ ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ]
 • ลงตำแหน่ง 4 ปี สามารถย้ายสถานที่ทำงาน หรือย้ายสายงานได้
 • ตำแหน่ง รองสารวัตร สอบสวน [ ตำแหน่งที่ลงจะแจ้งภายหลังสอบติด ]
 • ตำแหน่งเลือกตามคะแนนที่สอบได้ หลังจากเข้าฝึกอบรม [ ระยะเวลาการฝึกอบรมจะแจ้งเมื่อสอบติด ]

 


 

***ข้อความนับจากนี้ เป็นตัวอย่างคุณสมบัติสายสอบสวน ที่สอบไปเมื่อวันที่ 26 ส.ค.61 [ เอาไว้ประกอบข้อมูล ] คุณสมบัติปีนี้ 2562 ยังไม่ประกาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ ***

 

คุณสมบัติ [ ของปีที่แล้ว ]

 1. บุคคลภายนอก [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ]
 2. บุคคลภายใน  [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ]
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร [ รอประกาศอย่างเป็นทางการ จึงจะรู้ว่าอายุเกินหรือไม่ ]
 4. ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ส่วนผู้หญิงรอประกาศอย่างเป็นทางการ
 5. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [ BMI ] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคต้องห้าม
 6. บุคคลภายนอก ต้องวุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิต [ ต้องอนุมัติวุฒิภายในวันปิดรับสมัคร ] ต้องมีทั้ง 2 วุฒิจึงสมัครได้ บุคคลภายนอก [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] มีวุฒินิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้ !!
 7. ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร คือ ผ่อนผันทหาร เป็นทหารเกณฑ์อยู่ หรือต้องเกณฑ์ทหาร [ ผู้เป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่บรรจุเป็นตำรวจ สมัครได้ รอประกาศ ]
 8. สายตาสั้น ยาว เอียงได้ [ ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้ ] รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 9. ติดยศ ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ] ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่สอบสวน เงินเดือน 15,920 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท รวม 27,920 บาท
 10. บรรจุแต่งตั้งแล้ว 4 ปี สามารถย้ายได้
 11. เลือกตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ตอนจบการฝึกอบรม [ สอบออก ]

 

วิชาสอบ [ ของปีที่แล้ว ]
สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ
    1.1 ความสามารถทั่วไป [ คณิตศาสตร์ ] 15 ข้อ
    1.2 ภาษาไทย 15 ข้อ
    ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 18 ข้อ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 120 ข้อ
    2.1 .อาญา 25 ข้อ
    2.2 .วิอาญา 25 ข้อ

    2.3 กม.ลักษณะพยาน  [ .วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน ] 25 ข้อ
    2.4 ...วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539  จำนวน 10 ข้อ
    2.5 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 10 ข้อ
    2.6 ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
    2.7 ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ
          กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556
          กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ..2551
          พ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ..2546
    ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 72 ข้อ

รวม 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ภาค

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย [ หลักเกณฑ์ของผู้ชาย ส่วนผู้หญิงรอประกาศ ]
    3.1 วิ่ง 1,000 เมตร  ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที ถือว่าผ่าน
    3.2 ว่ายน้ำ 25 เมตร  ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่าผ่าน
ผ่านทั้งวิ่งและว่ายน้ำ ต้องผ่านทั้ง 2 สถานี

 

***ข้อความด้านบนนี้ เป็นตัวอย่างคุณสมบัติสายสอบสวน ที่สอบไปเมื่อวันที่ 26 ส.ค.61 [ เอาไว้ประกอบข้อมูล ] คุณสมบัติปีนี้ 2562 ยังไม่ประกาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ ***

 


 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติแล้ว 1,000 อัตรา ลงวันที่ 19 มี.ค.2562 รายละเอียดอื่น ๆ รอประกาศอย่างเป็นทางการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ไม่หวงข้อมูลครับ หากนำข้อมูลไปใช้ ขอเครดิต Nine100.com [ ขอบคุณท่านที่ให้เครดิต ส่วนคนที่ยังไม่ให้ก็คนเดิม ๆ ]

 

คุณสมบัติอื่น ๆ รอประกาศครับ 

 

ปล.เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว ไม่พลาดข่าวสอบตำรวจ + แนวข้อสอบ คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561