วุฒิ ม.3

ช่างฝีมือทหาร (ปกติ)

ช่างฝีมือทหาร (สมทบ)