หน้าแรก วุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ตำรวจ แจกข้อสอบลับ ตำรวจสายนิติกร

แจกข้อสอบลับ ตำรวจสายนิติกร

iTest-ข้อสอบ-นายร้อยตำรวจ-นิติกร
iTest-ข้อสอบ-นายร้อยตำรวจ-นิติกร
-353Days -18Hours -54Minutes -30Seconds

สายนิติกร (นก.) จำนวน 35 อัตรา

 

วิชาสอบ
สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ
   1.1 ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
   1.2 ภาษาไทย 15 ข้อ
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 18 ข้อ

2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 120 ข้อ
2.1 .อาญา 25 ข้อ
2.2 .วิอาญา 25 ข้อ

2.3 กม.ลักษณะพยาน (.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) 25 ข้อ
2.4 ...วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539  จำนวน 10 ข้อ
2.5 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 10 ข้อ
2.6 ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
2.7 ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ..2551
      พ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ..2546
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 72 ข้อ

รวม 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ภาค

สายนิติกรรับ 35 คน ประกาศผลสอบรอบแรก 80 คน (เผื่อสำรอง)

***สายนิติกร ไม่มีวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานอำนวยการ (อก.)***

 


 

>>> iTest ข้อสอบตำรวจ สายนิติกร <<<

>>>เฉลยข้อสอบ iTest สายนิติกร <<<

จำกัดเวลาโหลด จะลบลิ้งค์ทิ้ง  เมื่อตัวเลขนับถอยหลังถึง 0


 

คุณสมบัติ
1.บุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
2.ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชายและเพศหญิง (บุคคลภายใน)
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่าง 23 มิ.ย.26 – 23 มิ.ย.43)
4.เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. (ไม่วัดรอบอก)
5.ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคต้องห้าม
6.วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิต (ต้องอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 22 มิ.ย.61 และต้องมีทั้ง 2 วุฒิ)
7.ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร คือ ผ่อนผันทหาร เป็นทหารเกณฑ์อยู่ หรือต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า (ผู้เป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่ 16 พ.ย.61 สามารถสอบได้)
8.สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้)
9.ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) ตำแหน่ง รองสารวัตร เงินเดือน 15,920 บาท
   9.1 ทำหน้าที่นิติกร สำนักงานกฎหมายและคดี 15 อัตรา
   9.2ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี 20 อัตรา
10.บรรจุแต่งตั้งแล้ว 4 ปี สามารถย้ายได้
11.เลือกตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้(สอบเข้า)

 

 


 

วิธีการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สแกนรูปถ่ายไว้)
2.บัตรประชาชน ภาพถ่ายชัด ตัวอักษรชัด ไม่หมดอายุ (สแกนบัตรไว้)
3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
4.พิมพ์ใบชำระเงิน
5.ชำระเงินค่าสมัคร 630 บาท ทางเคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
6.ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายหลังชำระไปแล้ว 1 วัน (หลังเที่ยงวัน)
7.พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.61 (ได้ทั้งสีหรือขาวดำ)
8.มีปัญหาในการสมัคร โทรเลย 02 697 0999 กด 1 กด 101 ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
9.กรณีไม่เข้าใจสาระสำคัญของประกาศสอบ โทรเลย 02 941 3162 ,02 5513 9362-69 ต่อ 531 ถึง 532 และ 097 323 2848 

 

ประกาศตำรวจสายนิติกรฉบับเต็ม คลิกอ่านเลย สอบสวน.PDF


 

เนื้อหากลุ่มวิชา พ.ร.บ.ตำรวจฯ ใช้สอบสายนิติกร

...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 (48 หน้า)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556 (15 หน้า)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (5 หน้า)

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (15 หน้า)

 เนื้อหากลุ่มเฉพาะวิชากฎมาย ใช้สอบสายนิติกร

ป.อาญา (122 หน้า)

ป.วิอาญา (107 หน้า)

กฎหมายลักษณะพยาน (.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐานแนะนำหนังสือของ อ.จรัญ ภักดีธนากุล เน้นส่วนของอาญา

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (23 หน้า)

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (89 หน้า) แนะนำหนังสือของ อ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ และ อ.นพนิธิ สุริยะ

 


 

ข้อสอบลับ นายร้อยตำรวจ


เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว เพื่อรอรับแนวข้อสอบตำรวจ คลิกเลย

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561

-353Days -18Hours -54Minutes -30Seconds