หน้าแรก วุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ตำรวจ เปิดสอบตำรวจหญิง/ชาย 455 อัตรา

เปิดสอบตำรวจหญิง/ชาย 455 อัตรา

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

Update เปิดสอบตำรวจหญิง/ชาย 455 อัตรา

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 1-22 มิ..61 ทางเว็บไซต์ www.PoliceAdmission.org 
  • สอบภาควิชาการ อาทิตย์ที่ 26 ..61 เวลา 13.30-16.30 . (สถานที่สอบ รอประกาศจากกองการสอบ)
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก..61
  • บรรจุแต่งตั้ง พ..61

*** อาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นเพียงการเทียบเคียงจากประกาศสอบของปีก่อนๆ เท่านั้น รอประกาศอย่างเป็นทางการ จากกองการสอบ ***

 

ตำรวจหญิง/ชาย 455 อัตรา เปิดสอบ 4 สายงาน

1.สายบัญชี             70 อัตรา
2.สายพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา
3.สายนิติกร             35 อัตรา
4.สายสอบสวน        250 อัตรา

 


 

1.สายบัญชี (บช.) จำนวน 70 อัตรา

คุณสมบัติ
1.บุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
2.ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชายและเพศหญิง (บุคคลภายใน) 
3.อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี (ต้องจบภายในวันปิดรับสมัคร)
4.สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้)
5.ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) ตำแหน่ง รองสารวัตร เงินเดือน 15,290 บาท
5.1 ทำหน้าที่บัญชี สังกัดต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 50 อัตรา
5.2 ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 20 อัตรา
6.บรรจุแต่งตั้งแล้ว 4 ปี สามารถย้ายได้

 

วิชาสอบ

สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B แบ่งเป็น 2 ภาค

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ
1.1 ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
1.2 ภาษาไทย 15 ข้อ
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 18 ข้อ

2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 120 ข้อ
2.1 หลักการบัญชีทั่วไป 45 ข้อ
2.2 หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 จำนวน 30 ข้อ
2.3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 20 ข้อ
2.4 ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
2.5 ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ..2551
      พ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ..2546
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 72 ข้อ

รวมจำนวน 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ภาค

***สายบัญชี ไม่มีวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานอำนวยการ (อก.)***

ตำแหน่งบรรจุแต่งตั้ง สายบัญชี
ตำแหน่งบรรจุแต่งตั้ง สายบัญชี

 


 

2.สายพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติ
1.บุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
2.ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชายและเพศหญิง (บุคคลภายใน)
3.อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ วท.. เท่านั้น (ต้องจบภายในวันปิดรับสมัคร)
   3.1 วท..สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมเคมีสาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่นจำนวน 55 อัตรา
   3.2 วท..สาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมฟิสิกส์สาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่นจำนวน31 อัตรา
   3.3 วท..สาขาจุลชีววิทยา ,จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีวอุตสาหกรรม เท่านั้น (ไม่รวมจุลชีววิทยาสาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่นจำนวน 14 อัตรา
4.สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้)
5.ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เงินเดือน 15,290 บาท

6.บรรจุแต่งตั้งแล้ว 4 ปี สามารถย้ายได้

 

วิชาสอบ
สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

1.ความรู้เฉพาะสาขา
   1.1 ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี 95 ข้อ (สายฟิสิกส์ และจุลชีวะ ไม่ต้องสอบวิชานี้)
   1.2 ความรู้เกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 95 ข้อ (สายเคมี และจุลชีวะ ไม่ต้องสอบวิชานี้)
   1.3 ความรู้เกี่ยวกับสาขาจุลชีววิทยา ,จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 95 ข้อ (สายเคมี และฟิสิกส์ ไม่ต้องสอบวิชานี้)
2....ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ

   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556
   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ..2551
   พ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ..2546
3.ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ

4.ภาษาไทย 15 ข้อ
5.ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ

รวม 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

สายพิสูจน์หลักฐาน ไม่มีเกณฑ์ 60% แต่คัดเลือกโดย
1.ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
2.กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาเรียงตามลำดับวิชาความรู้เฉพาะสาขา ,...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547  ,ภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทย และความสามารถทั่วไป อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
3.กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

***สายพิสูจน์หลักฐาน ไม่มีวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานอำนวยการ (อก.)***

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

 


 

3.สายนิติกร จำนวน 35 อัตรา

คุณสมบัติ
1.บุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
2.ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชายและเพศหญิง (บุคคลภายใน)
3.อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิต (ต้องจบภายในวันปิดรับสมัคร และต้องมีทั้ง 2 วุฒิ)
4.สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้)
5.เลือกตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ตอนจบการฝึกอบรม

6.ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) ตำแหน่ง รองสารวัตร เงินเดือน 15,290 บาท
   6.1 ทำหน้าที่นิติกร สำนักงานกฎหมายและคดี 15 อัตรา
   6.2 ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี 20 อัตรา
7.บรรจุแต่งตั้งแล้ว 4 ปี สามารถย้ายได้

 

วิชาสอบ

สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ
1.1 ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
1.2 ภาษาไทย 15 ข้อ
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 18 ข้อ

2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 120 ข้อ
2.1 .อาญา 25 ข้อ
2.2 .วิอาญา 25 ข้อ

2.3 กม.ลักษณะพยาน (.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) 25 ข้อ
2.4 ...วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539  จำนวน 10 ข้อ
2.5 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 10 ข้อ
2.6 ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
2.7 ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ..2551
      พ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ..2546
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 72 ข้อ

รวม 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ภาค

***สายนิติกร ไม่มีวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานอำนวยการ (อก.)***

 


 

4.สายสอบสวน (สส.) จำนวน 250 อัตรา

 

คุณสมบัติ
1.บุคคลภายนอก เพศชายเท่านั้น
2.ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชาย (บุคคลภายใน)
3.วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิต (ต้องจบภายในวันปิดรับสมัคร และต้องมีทั้ง 2 วุฒิ)
4.สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้)
5.เลือกตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ตอนจบการฝึกอบรม

6.ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่สอบสวน เงินเดือน 15,290 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท รวม 27,290 บาท
7.บรรจุแต่งตั้งแล้ว 4 ปี สามารถย้ายได้

 

วิชาสอบ
สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ
   1.1 ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
   1.2 ภาษาไทย 15 ข้อ
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 18 ข้อ

2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 120 ข้อ
2.1 .อาญา 25 ข้อ
2.2 .วิอาญา 25 ข้อ

2.3 กม.ลักษณะพยาน (.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) 25 ข้อ
2.4 ...วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539  จำนวน 10 ข้อ
2.5 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 10 ข้อ
2.6 ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
2.7 ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ..2551
      พ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ..2546
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 72 ข้อ

รวม 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ภาค

3.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
   3.1 วิ่ง 1,000 เมตร  ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที ถือว่าผ่าน
   3.2 ว่ายน้ำ 25 เมตร  ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่าผ่าน
ผ่านทั้งวิ่งและว่ายน้ำ ต้องผ่านทั้ง 2 สถานี

***สายสอบสวนที่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.)***

 

ตำแหน่งบรรจุแต่งตั้ง สายสอบสวน
ตำแหน่งบรรจุแต่งตั้ง สายสอบสวน

 


 

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์กองการสอบ www.PoliceAdmission.org เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น (เวลานี้ เว็บไซต์ยังไม่เปิดรับสมัคร)

***อาจมีการเปลี่ยนแปลง***
รายละเอียดอื่นๆ รอประกาศจากกองการสอบ (คาดว่าเร็วๆ นี้น่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลนี้เป็นเพียงการเทียบเคียงจากประกาศสอบของปีก่อนๆ เท่านั้น รอประกาศฉบับจริง จากกองการสอบ

 

 

รวมเนื้อหาที่ออกสอบตำรวจ วุฒิ ป.ตรี 2561

  • ตำรวจสายบัญชี
  • ตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน
  • ตำรวจสายนิติกร
  • ตำรวจสายสอบสวน

ได้รวบรวมเฉพาะเนื้อหาที่ใช้สอบมาไว้ให้แล้ว คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อโหลดไปอ่านเตรียมสอบตำรวจได้เลย

 


 

กลุ่มวิชา พ.ร.บ.ตำรวจฯ ใช้สอบทุกสายงาน บัญชี-พิสูจน์หลักฐาน-นิติกร-สอบสวน

...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 (48 หน้า)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556 (15 หน้า)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (5 หน้า)

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (15 หน้า)

 


 

กลุ่มวิชาบัญชีตำรวจ ใช้สอบเฉพาะสายบัญชีของตำรวจเท่านั้น

1.หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (67 หน้า)

2.มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (ประกาศกองการสอบไม่ได้แจ้งว่าฉบับใดบ้าง)

   2.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 (32 หน้า)

   2.2 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 (24 หน้า)

3.หลักการบัญชีทั่วไป (เป็นวิชาพื้นฐาน ที่เรียนมาครับ)

 


 

กลุ่มวิชากฎมาย ใช้สอบเฉพาะสายสอบสวน และนิติกรของตำรวจเท่านั้น

ป.อาญา (122 หน้า)

ป.วิอาญา (107 หน้า)

กฎหมายลักษณะพยาน (.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐานแนะนำหนังสือของ อ.จรัญ ภักดีธนากุล เน้นส่วนของอาญา

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (23 หน้า)

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (89 หน้า) แนะนำหนังสือของ อ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ และ อ.นพนิธิ สุริยะ


 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ใช้สอบเฉพาะสายพิสูจน์หลักฐานของตำรวจเท่านั้น

ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี 

ความรู้เกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 

ความรู้เกี่ยวกับสาขาจุลชีววิทยา ,จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

ทั้ง 3 วิชา เป็นวิชาพื้นฐาน ที่เรียนมาครับ

 


 

สำหรับแนวข้อสอบตำรวจของแต่ละสายนั้น พี่กำลังรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง (เพราะเนื้อหามีการ Update ตลอดเวลา โดยเฉพาะวิชากฎหมาย) เพราะถ้าไม่มีการตรวจสอบ น้องจะได้เนื้อหาไม่ตรงกับที่ออกสอบ ทำให้เสียเวลาเปล่า

นอกจากนั้น ยังต้องทำเฉลยละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน (เพื่อให้น้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุด) เพราะหากเฉลยมีเพียงแค่ ก ข ค ง น้องก็จะไม่เข้าใจที่มาที่ไป และนั่นก็ทำให้น้องทำข้อสอบจริงไม่ได้ 

รวมถึงต้องจัดพิมพ์ให้อ่านง่าย สบายตา (ไม่ต้องมาเพ่งดูเอกสาร ที่ผ่านการโรเนียวมาเป็นสิบๆ รอบ) ต้องตรวจคำถูกคำผิด และนั่นคือเหตุผลที่ต้องใช้เวลา

แนวข้อสอบดังกล่าว จัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book ที่เป็นไฟล์ PDF ไม่ได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และไม่ได้จัดจำหน่าย จัดทำให้น้องที่มีความฝันอยากเป็นตำรวจ


ข้อสอบลับ นายร้อยตำรวจ

 

>>> หนังสือคณิต ที่จะทำให้น้องสอบติดตำรวจในปีนี้ <<<

 

ปล.เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว เพื่อรอรับแนวข้อสอบตำรวจ คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561

 

ติวเข้มปูพื้นฐาน  สู่การเป็นตำรวจ