หน้าแรก ประกาศสอบ สมัครสอบโรงเรียนไปรษณีย์ 2562 เปิดรับหญิง/ชาย  / โรงเรียนการไปรษณีย์ 2562

สมัครสอบโรงเรียนไปรษณีย์ 2562 เปิดรับหญิง/ชาย  / โรงเรียนการไปรษณีย์ 2562

โรงเรียนการไปรษณีย์

 สมัครสอบโรงเรียนไปรษณีย์ 2562 เปิดรับหญิง/ชาย  / โรงเรียนการไปรษณีย์ 2562

 

คุณวุฒิโรงเรียนการไปรษณีย์

.6 หรือ กศน.สายสามัญ ม.6 [ ไม่รับ ปวช. หรือ กศน.สายอาชีพ ]

เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คุณสมบัติโรงเรียนการไปรษณีย์

สัญชาติไทย

สถานภาพโสด

อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี [ นับถึงวันปิดรับสมัคร ]

ผู้ชายต้องไม่มีภาระทางทหาร คือ ปลดจากทหารเกณฑ์แล้ว เกณฑ์ทหารแล้ว จบ รด.ปี 3 หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร

 

รายละเอียดการสมัครโรงเรียนการไปรษณีย์

สมัครประมาณเดือน เม.. – ..62

สมัครทางเว็บไซต์ www.ThailandPost.co.th

เลือกเมนู ข่าว > สมัครงานประกาศ > โรงเรียนการไปรษณีย์

 

เอกสารในการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นไฟล์ PDF

1.ไฟล์ภาพถ่ายสี [ ชุดนักเรียน/นักศึกษา ] หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน [ หน้า/หลัง ] ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร

4.สำเนาเอกสารทางทหาร [ เฉพาะผู้ชาย ]

***ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัคร เพราะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด***

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินในกระดาษ A4 ค่าสมัครสอบ 300 บาท ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 

***รอประกาศอย่างเป็นทางการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

สอบข้อเขียน [ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ]

1.คณิตศาสตร์

2.ภาษาไทย

3.ภาษาอังกฤษ

4.คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

5.การทดสอบทัศนคติ

 

สอบสัมภาษณ์ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียน

 

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้สอบต้องได้คะแนนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และเมื่อรวมคะแนนทุกวิชาแล้ว ผู้ใดได้คะแนนมากกว่า ให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผังที่นั่งสอบ

ประกาศทางเว็บไซต์ www.ThailandPost.co.th

 

วันเวลา สถานที่สอบ

ปีที่แล้ว สอบวันอาทิตย์  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 08.00 – 17.00 .

***รอประกาศอย่างเป็นทางการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 

ประกาศผลสอบรอบแรก

ทางเว็บไซต์ www.ThailandPost.co.th

ตัวอย่างประกาศสอบปีที่แล้ว

สอบได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ไปรษณีย์ สวัสดิการดี มีโบนัส เป็นรัฐวิสาหกิจ

 

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ iTest ชุดที่ 1

 

ไม่พลาดข้อสอบไปรษณีย์เสมือนจริง iTest แอดไลน์พี่เดี่ยว คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561